paykasa bozdurma

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

İlgili yönetmeliklerce zorunlu tutulan YG tesisleri İşletme sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde, gerçek kişi Serbest Müşavir Mühendis belgesine haiz Elektrik Mühendisidir.

yüksek gerilim

İşletme Sorumlusu işletme sahibine ait olan, bu sözleşme kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenir ve yasalar karşısındaki sorumluluk dışında, işveren adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır. İşletme sahibi ile imzalanan ve EMO(Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından onaylanan sözleşme sonrasında Sorumlusu ve İşletme sorumlusu bu sözleşmenin imzasını takiben, varolan YG tesislerini denetleyerek, tesislerin halihazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu işverene raporlayacaktır. Bunlara ek olarak;

-İşletme sorumlusu, varsa işletme personelinin eğitimini yapacaktır.

– İşletme sorumlusu tesislerin tek hat şemasını (birimlere ait gerekli bilgileri de kapsayacak şekilde) hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asacaktır.

– İşletme yönergeleri İşletme sorumlusu tarafından hazırlanarak, iş verene ve varsa işletme personeline imzaları karşılığında verilmiş olacaktır. Bu yönergeler yeterli boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılacaktır.

– Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde, durum İşletme sorumlusu tarafından işverene raporlanır ve yeterli hale getirmesi sağlanır.

– İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bir işletme personeline yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan yada personelin kişisel hatalarından doğacak kazalardan işletme sorumlusu sorumlu değildir.

– İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatı ile gerçekleştirilir.

– İşletme sorumlusu, işletme yönünden, işvereni TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım şirketi nezlinde temsil etmekle görevli ve buna yetkilidir. TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gerilim kesim isteğinde bulunmak, yeniden gerilim verilmesini istemek, kesinti, arıza vb. konularda TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi ile gerekli ilişkileri sürdürmek İşletme sorumlusunun görevlerindendir.

– İşveren, TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi ile Bakım Sorumlusu arasında gerekli ilişkileri sürdürerek, bakım işlerinin gün ve saatini belirlemek ve gerekli eşgüdümü sağlamak işletme sorumlusunun görevlerindendir.

– İşletme sorumlusu bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlayacaktır.

– İşletme sorumlusu, mevcut YG teçhizatının durumunu sürekli olarak izler veya izletir. Yapacağı değerlendirme sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibineyazılı olarak bildirir.

– İşletme sorumlusu sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını sağlar.

– İşletme sorumlusu işletmeye ilişkin topraklama testlerini işletmenin çalışma koşullarına göre Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

– Özel görevler ve sözleşmeler dışında enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi sorumluluk kapsamında değildir.

– İşletme sorumlusu gerek gördüğünde yada en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenler.

Bilgi Almak İçin Şimdi Arayın!